زمینهای اعضاء شرکت تعاونی مسکن افسران ژاجا(سابق) درشهران ((کاملاًشخصی،آگاهی رسانی))
به اطلاع مالکین محترم پلاک ثبتی 1337/55 به نمایندگی جناب سرهنگ نوراله بهاروند می رساند:باعنایت به واریزوجه درمورخه92/8/16هماهنگی لازم بانقشه بردارانجام شده است ونقشه جدیدپلاک فوق درهفته آینده آماده میگردد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آبان 1392ساعت   توسط فریبرز دستوریان  |